10.23.18

Performance

Metcon (Time)

FT
Row 1k rest
4 min
Ski 1k
rest 4 min
Row 750
rest 3 min
Ski 750
rest 3 min
Row 500m
rest 2 min
Ski 500m

total time minus rest

Fitness

Metcon (Time)

FT
Row 750m
rest 4 min
Ski 750m
rest 4 min
Row 500m
rest 3 min
Ski 500m
rest 3 min
Row 250m
rest 2 min
Ski 250m

total time minus rest

Ryan Thompson